Provozní řád

I Režimové požadavky v MŠ

Orientační režim dne dětí vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy a ze Školního vzdělávacího programu schváleného pedagogickou radou, z charakteristiky mateřské školy a věkových a vývojových zvláštností dětí. Dává možnost přizpůsobení se momentálním situacím ve škole.

Denní program

Denní program dětí se skládá ze spontánních hravých činností, pohybových aktivit řízených volných a dalších činností programově řízených. Časové rozvržení těchto aktivit je orientační, jednotlivé časy se mění podle potřeb a přání dětí, plánovaných aktivit třídy apod.

07:00–08:00

Ranní scházení dětí, volné hry v centrech aktivit podle přání a zájmu dětí, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity (provozované převážně ve třídě), smyslové hry, individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky.

08:00–09:20

Ranní kruh (komunikativní činnosti dětí mezi sebou, vedená a usměrňovaná učitelkou), ranní pohybová aktivita (může být přesunuta na dobu před pobytem venku nebo provedena na školní zahradě). Řízená činnost v centrech aktivit. Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti záměrně navozené, prožitkové činnosti dětí s učitelkou dle plánu (ve skupinách, individuálně i frontálně).

09:20–09:40

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena.

9:40–11:40

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, spontánní aktivity (většinou na školní zahradě), mohou být nahrazeny procházkou do okolí mateřské školy, případně výletem.

11:40–12:30

Hygiena, oběd, hygiena (čištění zubů). Odchod dětí domů po obědě.

12:30–14:00

Mladší děti odpočinek v pyžamech na lehátku. Děti, které nespí, respektují spící děti a neruší je. Předškolní děti mohou mít v této době přípravu do školy nebo pracovní činnost u stolečku.

14:30–14:45 Odpolední svačina.

14:45–17:00

Rozcházení dětí, zájmové hry dětí ve třídě nebo na zahradě (individuální, skupinové, řízené nebo spontánní), pohybové hry.

Denní program v ranních hrách nenásilně rozvíjí dětskou fantazii, smysl pro kamarádství, vzájemnou pomoc a volní vlastnosti (dokončit hru, uklidit hračky, pomoci ostatním kamarádům), cíleně rozvíjí dítě při individuálních a skupinových činnostech. Pohybové aktivity pomáhají dětem přirozenou cestou uvolnit vnitřní napětí, rozvíjí motorické schopnosti a základní pohybové dovednosti. Učitelka neurčuje pevná pravidla, jen dětem nabízí vhodné pomůcky nebo náměty a vždy zajišťuje bezpečnost dětí. V době od příchodu dětí do podávání přesnídávky učitelka vytváří dětem podmínky pro hru, nabízí hračky, cíleně navozuje hru a usměrňuje aktivitu dětí, společně s dětmi vytváří pravidla pro vzájemné soužití ve třídě. Probíhají též pracovní a výtvarné činnosti.

Řízené pohybové aktivity jsou promyšlené učitelkou, motivované a cílené prováděné formou ranních cvičení, tělovýchovných chvilek v MŠ nebo venku.

Komunitní kruh – děti se ráno scházejí poprvé společně v komunitním kruhu uprostřed třídy na koberci. Cílem tohoto seskupení je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení zážitků naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne a s kalendářem. Při vzájemném sdílení používáme pravidlo: Když jeden mluví, ostatní mu naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvit, nebo tuto příležitost odmítnout. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu (rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi ostatními dětmi). Přijetí ostatními dětmi napomáhá vhodnému sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším poznávají děti samy sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi.

Programově řízené činnosti jsou zařazovány zpravidla denně, podle potřeb dětí a záměrů učitelky. Forma provedení a způsob organizace dětí vychází ze zájmů a schopností dětí i nahodilých situací. V centrech aktivit se činnosti mohou uskutečňovat společně se všemi dětmi, se skupinkou dětí nebo individuálně, kdykoliv v průběhu celého dne. Záleží zcela na učitelce, jakou formu výchovné aktivity si zvolí.

Po obědě následují tzv. klidové činnosti (zpívání, pohádky, příběhy, vyprávění, poslech relaxační hudby). Děti odpočívají přibližně 1 hodinu. Před spaním se převlékají do ložního prádla. Děti, které nemají potřebu spánku, respektují spící děti a neruší.

Po odpolední svačince jsou dětem nabízeny zájmové odpolední činnosti v centrech aktivit, individuální a skupinové pracovní činnosti, hry s možností zapojení rodičů. Pokud je ze strany rodičů zájem, pak je krátce informujeme o tom, jak děti prožily den.

Při všech činnostech je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plán. Činnosti proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě zájmu a vlastní volby dítěte. Ve velké míře je uplatňováno situační učení, dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápe jejich smysl.

Další formou, kterou využíváme, je didakticky cílená činnost, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné – cílené a plánované učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla individuálně nebo s menší skupinou dětí.

Odpočinek, spánek, nakládání s prádlem

Lehátka denně připravují provozní zaměstnanci na svých třídách. S úklidem lůžkovin po odpočinku aktivně pomáhají děti. Lůžkoviny jsou uložené v oddělených přihrádkách.

Výměna prádla probíhá dle potřeby okamžitě, jinak pravidelně:

  • Ručníky: používají se jednorázové papírové
  • Dětské lůžkoviny: min 1 x za tři týdny – MŠ nepere, předává rodičům
  • Pyžama – 1 x týdně, rodiče vždy v pátek odnášejí a přinášejí v pondělí čisté
  • Prádlo se v MŠ nepere

Hygiena

Řídí se individuálními potřebami dětí. Děti používají 3 toalety v jednom oddělení, což je v souladu s normou. Také mají k dispozici 3 umyvadla a sprchu.

Po obědě si čistí zuby pod dohledem učitelky.

V průběhu dne kdykoliv dle potřeby, po použití toalet, návštěvě venku, před obědem apod. jsou děti vedeny k základním hygienickým pravidlům. Návodné obrázky zajišťují správnou techniku provedení mytí rukou.

Stravování

Ve školní kuchyni je připravována vlastní strava – svačinky, které připravuje provozní zaměstnanec. Obědy provozní zaměstnanec vydává, jsou dodávány firmou Primirest – zarízení školního stravování spol. s.r.o. v gastronádobách a vždy před podáváním je prováděno měření teplot a jejich záznam.

Svačiny – dopolední svačina se vydává v době od 09:20 do 9:40 hodin, odpolední svačina od 14:30 do 14:45 hodin.

Svačina je připravena na servírovacím stolku. Děti se samy obsluhují a vybírají si velikost porce a druh tekutiny. Starší děti nalévají pití mladším dětem. Použité nádobí děti odnáší zpět na servírovací stolek.

Obědy se vydávají od 11:40–12:00 hodin.

Polévku nalévá provozní zaměstnanec, děti si sedají k nalité polévce. Hlavní jídlo připravuje provozní zaměstnanec a děti si talíř s jídlem odnášejí ke stolu samy. Děti mají možnost přídavku. Mladším dětem pomáhá při stolování učitelka nebo provozní zaměstnanci. Všechny děti používají příbor dle svých schopností. Použité nádobí si po sobě děti samy uklízí na servírovací stolek, příbory dávají do odkapávače a talíře na sebe. Provozní zaměstnanci utřou po každém jídle stolečky. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

Výdej stravy pro cizí strávníky nemáme.

Pitný režim

Děti mají k dispozici pití, které si mohou dle svých individuálních potřeb kdykoli nalít. K dispozici mají také čaj. Pití je také připraveno vždy při pobytu na školní zahradě. K dispozici je ovocný čaj, šťáva, voda.

Otužování

  • pravidelné a dostatečné větrání tříd
  • dostatečný pobyt venku
  • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i na vycházkách

 

II Personální a pedagogické zajištění

Mateřská škola je od školního roku 2014-2015 dvoutřídní s počtem zapsaných dětí 35. V rámci MŠ jsou dvě oddělení pro 15 a 20 dětí, přičemž je nutná přítomnost vždy jednoho pedagoga popř. provozního zaměstnance jako pomocný dozor na jedno oddělení, avšak to pouze v době, kdy provozní zaměstnanec nevykonává žádnou jinou činnost.

Výchovně vzdělávací práci zajišťují 4 pedagogické pracovnice. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče.

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný.

Ve školní výdejně pracují 2 provozní zaměstnanci na 1,5 úvazku

Pedagogové pravidelně sledují průběh předškolního vzdělávání, hodnotí jeho podmínky i výsledky (evaluace tematických celků – vždy po ukončení, evaluace školního roku 1x za rok, autoevaluace učitelky MŠ – 2x za rok, diagnostika dítěte – průběžně celý školní rok).

Pedagogové analyzují věkové a individuální potřeby dětí, zajišťují profesionální péči o dítě, jejich výchovu i vzdělání. Realizují individuální i skupinové činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřování jejich kompetenci, schopností, dovedností, poznatků, postojů. Využívají odborných metodik a uplatňují didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí.

Tento provozní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2013.

V Brandýse nad Labem dne 27. 8. 2013

Vypracovala: Lenka Suldovská, ředitelka MŠ

Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2013

Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2013

Provozní řád byl aktualizován dne: 31.8.2023.

Aktualizovala: Jitka Richterová

Závaznost: Tento provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy.

Informace podána: Všem zaměstnancům školy