Školní řád

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Plnění cílů vzdělávání

Při plnění základních cílů vzdělávání mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnými příslušnými školskými a pracovněprávními normami, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o předškolním vzdělávání“). Platný školní vzdělávání program byl schválený pedagogickou radou a rodiče mají právo do jeho nahlédnutí, ředitelka školy a zaměstnanci mají povinnost dle něj postupovat.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
2.1. Každé přijaté dítě má právo na: kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu § 33 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona v platném znění, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými a poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit), být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny), na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …), být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.
2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

3.1. Zákonní zástupci mají právo na: informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí, projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy – písemně, domluvit si s ředitelkou nebo pedagogickým pracovníkem školy individuální pohovor, ve kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte, na diskrétnost a ochranu informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodné přístupu k informacím, týkajících se jejich osobního a rodinného života, nahlížet do školního vzdělávacího programu, pořizovat si z něj opisy a výpisy.
3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v odstavci „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni: zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, přivádět do mateřské školy své dítě zdravé, aby se zabránilo šíření infekce v kolektivu dětí, na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte, informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu stanoveném ve školském zákoně pro vedení školní matriky a změny těchto údajů, v daných termínech hradit úplatu za vzdělávání a stravné, respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy a dodržovat zákaz kouření v celém areálu.

5. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu  v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim dne MŠ. Také se  řídí  školním řádem mateřské školy a dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Stížnosti, připomínky, oznámení, nedorozumění a podněty k práci MŠ se podávají ředitelce mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům. Stížnosti na personál školy se řeší ve třech osobách. Zákonní zástupci tráví v areálu mateřské školy dobu nezbytně nutnou pro předání nebo vyzvednutí dítěte nebo konzultaci s pedagogy, nenavštěvují školní zahradu s dětmi před ani po jejich vyzvednutí. Do prostor zahrady a budovy MŠ je zakázáno vodit psy.

6. Vzájemné vztahy zákonných zástupců dětí a pedagogických pracovníků

6.1. Pedagogičtí pracovníci jsou zejména povinni: svou činností naplňovat zajištění výše uvedených práv dítěte, umožňovat rodičům účast na tvorbě, realizaci i hodnocení programu školy, usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi mateřskou školou a rodiči, rozhodovat o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy, odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem, vést s rodiči průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.
6.2. Pedagogičtí pracovníci mají právo na: zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců, na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci, vyzvat zákonného zástupce, aby se osobně dostavil k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.

Čl. II PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

7.1 Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem s kapacitou 35 dětí.

7.2 Provozní doba školy je stanovena na 7:00–17:00. Denní režim se řídí školským vzdělávacím programem, bližší informace jsou uvedeny dále v provozním řádu.

7.3 Rodič je povinen předat dítě mezi 7:00–8:00 ráno, vyzvednout dítě nebo zajistit jeho vyzvednutí pověřenou osobou do 17:00, příp. 12:15–12:30, pokud dítě není přihlášené na odpolední docházku.

7.4 Zákonní zástupci po dohodě s ředitelkou určí rozsah docházky a stravování dítěte v MŠ. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změny těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou, nebo její zástupkyní.

7.5 Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce před šatnou dětí, případně zasílány rodičům elektronickou poštou.

8. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

8.1 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ Brandýský Matýsek a probíhá během měsíců únor a březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud splňují kritéria přijetí a pokud to kapacita školy dovolí.
8.2 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy, ve správním řízení dle zákona 500/2004 Sb. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ maximálně do 30 dnů.
8.3 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. K tomu je potřeba potvrzení pediatra.
8.4 Do běžné třídy mateřské školy se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let.
8.5 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti a dorost.
8.6 Na informační schůzce, jejíž datum určí ředitelka školy, si rodiče vyslechnou informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
8.7 Ředitelka školy přijímá děti zpravidla na dobu neurčitou. Ve výjimečných případech může rozhodnout o přijetí na zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy.
8.8 V měsících letních prázdnin lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy nebo děti zřizovatele, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

9. Ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole

9.1 Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, a to po předchozím ústním a následně písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem
  • zákonný zástupce závažným způsobem nebo opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte ředitelka po konzultaci a schválení lékařem nebo školským poradenským zařízením
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady
  • dítě se nezvládne v MŠ adaptovat (nerespektuje učitelky a významně narušuje denní režim a program, je vůči ostatním dětem agresivní a pod.)

9.2 Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

10. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

10.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce osobně ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu mateřské školy, do šatny nebo na chodbu s tím, že dítě dojde do třídy samo. Mateřská škola zodpovídá za dítě až po jeho osobním předání pedagogovi.
10.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagoga mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
10.3 V případě, že je se zákonnými zástupci sjednána individuální délka pobytu dítěte v mateřské škole, bude s nimi i individuálně dohodnut způsob a čas předávání dítěte.
10.4 Zákonní zástupci dítěte mohou k předávání a vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci třídním pedagogům dítěte (toto pověření platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ). Bez písemného pověření pedagog dítě nevydá nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci. Jiná osoba pověřená vyzvednutím dítěte musí být zapsána v evidenčním listu.
10.5 Pokud si zodpovědný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník postupuje následovně: Pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, dále informuje telefonicky ředitelku mateřské školy, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc, dále se řídí postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči.

11. Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a stravování

11.1 Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
11.2 Neomluvená nepřítomnost dítěte v mateřské škole po dobu delší než 2 týdny může vést až k ukončení jeho vzdělávání.
11.3 Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dětí přes aplikaci Twigsee.
11.4 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně pracoviště mateřské školy o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

12. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

12.1 Po dobu prázdnin stanovených vyhláškou MŠMT může ředitelka mateřské školy z důvodu poklesu dětí a po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí předem. Totéž může učinit v prosinci v době školních vánočních prázdnin.
12.2 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel na webových stránkách, zašle e-mailem rodičům a vyvěsí ve škole na předem určeném místě pro zveřejňování informací a to neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

13. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

13.1 Úhrada úplaty za vzdělávání
Zákonní zástupci, kteří nejsou dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 3 000 Kč měsíčně. (změna je vyhrazena). Úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ zaplatí rodič převodem na účet MŠ příp. hotově v kanceláři MŠ a to vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. K úhradě bude vyzván přes aplikaci Twigsee případně e-mailem. Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. Úplata je pevná měsíční a za neodchozené dny se nevrací, v případě dlouhodobé absence dané vážnějším úrazem či vážným onemocněním je možné dohodnout si individuální podmínky s ředitelkou MŠ.
13.2 Úhrada úplaty za stravování
Placení stravného vyplývá ze zákona o rodině a zákonní zástupci dodržují při úhradě následující podmínky: V mateřské škole jsou dětem předkládány dvě svačiny a jeden oběd. Celková cena stravného na den činí 100 Kč (70 Kč oběd + 30 Kč svačinky), včetně ceny za dovoz obědů. Stravné rodiče platí převodem na účet MŠ příp. hotově v kanceláři MŠ a to vždy do 10. dne příslušného měsíce. K úhradě budou vyzváni přes aplikaci Twigsee případně e-mailem. Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty. Odhlašování dětí ze stravného probíhá automaticky při odhlášení ze školní docházky dle bodu 8.1., a to při omluvě nejpozději do 7:30 hod. daného dne. Pokud se dítě bez omluvy z docházky a tedy i ze stravného neomluví, stravné propadá MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání a náklady na potraviny v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon 35, odst. 1 d.)

14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se  zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim dne MŠ, řídí se školním řádem mateřské školy, dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti, stížnosti, připomínky, oznámení, nedorozumění a podněty k práci MŠ se podávají ředitelce mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. Stížnosti na personál školy se řeší vždy ve třech osobách. Zákonní zástupci tráví v areálu mateřské školy dobu nezbytně nutnou pro předání nebo vyzvednutí dítěte nebo konzultaci s pedagogy, nenavštěvují školní zahradu s dětmi před ani po jejich vyzvednutí.

Čl. III PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
15. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání a práci s dětmi

15.1 Dětem je věnována maximální péče a pozornost. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby předání zákonnému zástupci dítěte.

15.2 Podávání léků, kapek apod. v MŠ není přípustné. Učitelka poskytne lék jen po sepsání dohody s rodiči a v situaci, kdy by bylo zdraví dítěte ohroženo na životě v důsledku alergických, astmatických a epileptických záchvatech.

15.3 Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných zkušenostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a též nahlásit infekční onemocnění.
15.4 Do mateřské školy se přijímají pouze děti zdravé. Mateřská škola bude ihned  informovat zákonného zástupce dítěte o příznacích onemocnění (např. teplota, bolest břicha, zvracení…). Pedagogové vždy posuzují danou situaci individuálně.
15.5. Pedagog má právo, v zájmu zachování bezpečnosti dětí, požádat zákonného zástupce o odebrání dětem nevhodných předmětů (řetízky, nepřiměřené ozdoby oděvů a vlasů, nevhodné hračky, peníze apod.). Pedagogové vždy posuzují danou situaci individuálně. Za ztrátu či zničení těchto předmětů pedagog nezodpovídá.

15.6 Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů uzamyká v době od 8:00 do 12:15 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Všechny osoby vstupující v této době do MŠ jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy. Pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu MŠ.
15.7 Děti nesmí vstoupit do prostoru kuchyně, nesmí přijít do styku s čisticími prostředky. V prostoru, kde se pohybují, se nesmí nacházet předměty, které by jim mohly způsobit zranění. Nesmí být otevřena okna. Je-li větráno za přítomnosti dětí, musí mít učitelka stále na zřeteli otevřená okna. Děti nesmí být ani chvíli bez dozoru. Při nalévání polévky nesmí pobíhat po třídě, aby nedošlo k opaření teplou polévkou. Bezpečnost je dodržována i při pobytu venku – učitelky si musí místo, kde si děti budou hrát, prohlédnout, zda se nemohou děti zranit o nějaký předmět. Dojde-li k úrazu, učitelka zajistí první pomoc, informuje rodiče a provede zápis do knihy úrazů.
15.8 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy.
15.9 Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
15.10 Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
15.11 Dojde-li k úrazu, který se stal při předškolním vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, zajistí učitelka první pomoc a informuje rodiče. V případě, že důsledkem úrazu je nepřítomnost dítěte po dobu alespoň dvou po sobě jdoucích vyučujících dnů, sepíše záznam do knihy úrazu. Úrazem dětí není úraz, který se dítěti stane na cestě do školy a zpět.
15.12 Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných.

16. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

16.1 V průběhu pobytu dětí v mateřské škole je dětem zajištěna ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
16.2 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku i schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
16.3 Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. IV PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
17. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

17.1 Děti jsou pedagogy vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a majetkem školy. Prokáže-li se úmyslné poškození majetku školy dítětem, nebo jeho zákonným zástupcem, má ředitelka právo konzultovat se zákonnými zástupci dětí způsob jejich částečné úhrady nebo opravy poškozeného předmětu.
17.2 Pozornost je věnována dodržování společně dohodnutých pravidel soužití, které zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.

18. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

18.1 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnosti neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
18.2 Pro veřejnost platí zákaz vodění zvířat do budovy i areálu mateřské školy.

19. Bezpečnostní podmínky

Mateřská škola je kolaudovaná jako předškolní zařízení. Prošla celou řadou rekonstrukcí, její technický stav je dobrý, tak jako bezpečnostní a hygienické podmínky. V přízemí je vedle zrekonstruované herny přípravna pokrmů – výdejna stravy. V zázemí třídy jsou umyvadla, papírové utěrky, záchody, sprcha a pisoár. Kuchyň prošla rekonstrukcí tak, jak vyžadovaly hygienické zákony a požadavky hygieny. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory pro přijatý počet 35 dětí. Nábytek a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena počtu a potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná, odpovídají zákonným normám. Od doby převzetí dítěte do doby předání dítěte rodičům nebo jejich pověřeným zástupcům zodpovídají za bezpečnost dětí učitelky. V zájmu bezpečnosti dětí je branka vedoucí z ulice Riegrova otevřena pouze od 7.00 do 8. 00 hodin, pak se zamyká.

Všechny vnitřní i vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Zajištění  bezpečnosti na pracovišti a bezpečnosti dětí

Používání ochranných pracovních prostředků – zodpovídají všechny pracovnice.

Dodržování zásad pro zacházení s elektrickými spotřebiči – zodpovídají všechny pracovnice.

Pravidelné provádění dezinfekce dle sanitárního řádu – hračky, pracovní plochy, podlahy, sanitární zařízení, pískoviště – zodpovídají všechny pracovnice.

Nebezpečné práce – výstupy do výšek apod. provádět minimálně ve dvojici – zodpovídají všechny pracovnice.

Vytírání předepsaným způsobem, opatrně se pohybovat po vytřené podlaze – zodpovídají všechny pracovnice.

Nepožívat alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky, pod jejich vlivem nenastupovat do práce. Dodržovat zákaz kouření v prostoru MŠ – zodpovídají všechny pracovnice.

Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, zodpovídají učitelky na třídě, školnice.

Během dne je nutné uzavírat branku, hlavní vchod (z ulice Riegrova) – uzamykají a zodpovídají provozní zaměstnanci.

Dítě se může předávat pouze rodičům. Nezletilí sourozenci musí mít rodiči podepsané pověření k vyzvednutí mladšího sourozence. Pokud dítě vyzvedávají  jiné osoby, než jsou  uvedeny v Evidenčním listu, musí mít od rodičů písemné zmocnění – zodpovídají učitelky.

Při vycházkách musí učitelka používat terčík pro zastavení vozidel, přecházet s dětmi pouze po vyznačených přechodech, jsou li v dohledu, učitelka musí vcházet první do vozovky a poslední z ní odcházet – zodpovídají učitelky.

Při cestování PID s dětmi musí učitelka zajistit bezpečnost dětí (max. 10 dětí na 1 dospělou osobu) oznámit ředitelce písemně  cíl cesty a způsob přepravy – zodpovídají učitelky.

Při cvičení na nářadí nebo využívání zahradního vybavení musí učitelka důkladně poučit děti o bezpečnosti a předepsaným způsobem zajistit záchranu – zodpovídají učitelky.

Soustavně a průběžně upozorňovat děti na nebezpečné situace  (nestrkat se u umyvadel a WC, opatrně chodit po vlhké podlaze, po schodech, nelézt na zábradlí, správně zacházet s příborem, nůžkami, zahradními hračkami, neházet kameny, písek, neběhat s klackem v ruce…) – zodpovídají  učitelky.

Průběžně kontrolovat počet dětí – zodpovídají učitelky.

Dbát na opatrnost v případě, že se na pracovišti provádějí řemeslné práce – zodpovídají všechny pracovnice.

Všechno nářadí, nebezpečné předměty, chemikálie a čistidla musí být uloženy ve vymezených prostorách školy mimo dosah dětí a po použití se musí ihned vracet na své místo – zodpovídají všechny pracovnice.

Všechny elektrické zásuvky musí být opatřeny krytkou.

Opatření k zabezpečení budovy školy

Kdo odchází poslední ze třídy je povinen uzavřít všechna okna, uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, elektrospotřebiče vytáhnout ze zásuvky (konvice) uzamknout třídu. Kdo odchází poslední z budovy, uzavře okna, zhasne světla, uzamkne budovu a branku, zodpovídají všechny pracovnice.

Čl. V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20. Účinnost a platnost školního řádu

20.1 Tento řád nabývá platnosti dnem schválení pedagogickou radou = dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2013.
20.2 Školní řád je závazný pro všechny rodiče a osoby pověřené, zaměstnance školy.

21. Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí s nimi být seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

22. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

22.1 Ředitel školy zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
22.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem ředitel při jejich nástupu do práce.
22.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na první schůzce třídy.
22.4 Zaměstnanci i zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že se seznámili a akceptují školní řád.

V Brandýse nad Labem dne 27. 8. 2013

Vypracovala: Jitka Richterová
Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2013
Rada školské právnické osoby schválila dne: 27. 8. 2013
Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2013, aktualizován 31. 8. 2023

Závaznost: Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí